insert banner

אחת המוטיבציות המרכזיות העומדות מאחורי המהפכה במערכת המשפט המסעירה ומקטבת את החברה הישראלית, היא השאיפה לשנות את מרקם היחסים העדין בין היהדות והמדינה. חלק ממובילי המהפכה שואפים לקדם חקיקה נרחבת בסוגיות אלו מבלי שבית המשפט העליון ימנע את שינוי המדיניות. בה בעת, ההגנה על חופש הדת והחופש מדת – היא אחת מאבני היסוד של היותנו מדינה דמוקרטית. כתוצאה מכך, מערכת היחסים שבין היהדות לבין המדינה מהווה את סלע המחלוקת, והיהדות במדינה הולכת והופכת מגורם מאחד לגורם מפלג.

פרטים כללייםSeminar ID - Insert Seminar ID here as DEFAULT VALUE