Logo
פרטים אישיים


היצירהאני מבין ומתחייב שהיצירות שאני מגיש במסגרת פרס השמיטה הינן יצירות מקוריות שלי ומעניק למכון הרטמן וארגון חזון את הזכות לעשות שימוש ביצירה, תוך ייחוסה ליוצרה ואזכור שמי, לצורך הצגתה ופרסומה במדיות שונות כגון גלרייה אינטרנטית של תוצרי פרס השמיטה, תערוכות שונות, כתבי עת, פרסומים נוספים של הרטמן וחזון בקשר לשנת השמיטה, ופרסומים שונים במדיה החברתית.

אפשרות להעלאת קבצים מסוג: תמונות / וידאו / אודיו / טקסט

עבור הגלריה האינטרנטית שבה יוצגו תוצרי הפרס
Program ID - Insert Program ID here as DEFAULT VALUE
Seminar ID - Insert Seminar ID here as DEFAULT VALUE
Class IDs - Insert Class #IDs here as DEFAULT VALUES 
Paypal_Hidden_Fields - Do not Edit